Stedin heeft een dwangsom gekregen van de Sodm, waarom?

In Nederland wordt het gastransportnetwerk geregistreerd en beheerd onder toezicht van de SodM, wat staat voor Staatstoezicht op de Mijnen. SodM is de toezichthouder voor de delfstoffen- en aardwarmtesector in Nederland, en het houdt toezicht op de veiligheid en het verantwoord gebruik van delfstoffen, waaronder ook gas.

Het gasnetregister in Nederland, dat informatie bevat over de infrastructuur van het gastransportnetwerk, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door SodM als onderdeel van haar toezichthoudende taken. Het toezicht zorgt ervoor dat de regelgeving en veiligheidsnormen worden nageleefd en dat het gastransportnetwerk voldoet aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en milieu.

Bevoegdheid SodM

De bevoegdheid van een toezichthouder zoals de SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) om een dwangsom op te leggen aan een regionale netbeheerder voor het niet correct registeren of foutief registeren van het gasnetwerk, heeft te maken met het handhaven van regelgeving en normen voor de veiligheid, betrouwbaarheid en milieuaspecten van de gassector. Hier zijn enkele redenen waarom een dwangsom kan worden opgelegd:

 1. Naleving van Wet- en Regelgeving:
  • De SodM is belast met het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de winning en het transport van delfstoffen, waaronder gas. Het correct registreren van het gasnetwerk is een essentieel onderdeel van de wettelijke verplichtingen voor netbeheerders.
 2. Veiligheid en Milieu:
  • Een nauwkeurig en up-to-date gasnetregister is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid van het gastransportnetwerk en het minimaliseren van risico’s. Onjuiste of ontbrekende registraties kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en milieuproblemen.
 3. Transparantie en Informatievoorziening:
  • Het gasnetregister fungeert als een belangrijk instrument voor transparantie en informatievoorziening. Het stelt belanghebbenden in staat, inclusief andere partijen in de gassector en het publiek, om accurate informatie te verkrijgen over de gasinfrastructuur.
 4. Correcte Planning en Beheer:
  • Een adequaat gasnetregister is van vitaal belang voor het plannen en beheren van de gasinfrastructuur. Het stelt de netbeheerder in staat om efficiënt onderhoud uit te voeren, investeringsbeslissingen te nemen en de capaciteit van het netwerk op een verantwoorde manier te beheren.

Wanneer een regionale netbeheerder niet voldoet aan de registratieverplichtingen of onjuiste informatie verstrekt, kan de SodM als toezichthouder dwangmaatregelen nemen, waaronder het opleggen van een dwangsom. Een dwangsom is een financiële prikkel die bedoeld is om de netbeheerder aan te sporen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en correcte informatie te verstrekken in het gasnetregister. Het dient als een handhavingsinstrument om de integriteit en veiligheid van het gasnetwerk te waarborgen.

Dwangsom opgelegd

De Sodm heeft Stedin recent een dwangsom opgelegd voor het niet tijdig doorvoeren van aanpassingen in het register. Stedin moet de wijzigingen binnen 2 maanden verwerken, anders volgt een dwangsom van €10.000 per keer.