Wanneer mag je zelf een elektriciteitsnet beheren?

Een eigen elektriciteitsnet beheren mag niet zo maar, daarvoor moet je aan een aantal criteria voldoen om een ontheffing te krijgen van de ACM. Hieronder staan de ontheffing criteria en gronden.

Definitie van gesloten distributiesysteem (GDS)

Bij de beoordeling of er sprake is van een stelsel van verbindingen dat in aanmerking komt voor een
ontheffing gelden de volgende criteria:

a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel i, van de E-wet;

net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;

E-Wet artikel 1, onderdeel i

b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 15, eerste lid, aanhef, van de E-wet;

c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet;

afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, die beschikt over een aansluiting op een net;

E-Wet artikel 1, onderdeel c

d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel d en e, van de E-wet.

E-wet artikel 1, onderdeel d & e

Ontheffingsgronden

Als er sprake is van een elektriciteitsnet en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt de
ACM of voldaan is aan de voorwaarden voor een ontheffing zoals gesteld in artikel 15, eerste lid,
onderdeel a, van de E-wet. Hierin staan als gronden voor het verlenen van een ontheffing:

  1. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het elektriciteitsnet is om specifieke
    technische of veiligheidsredenen geïntegreerd; of
  2. het elektriciteitsnet transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de
    daarmee verwante bedrijven. (meer dan 50%)

Recente cases:

ACM verlengt ontheffing GDS van Railinfratrust ›

Veolia mag niet zelf een elektriciteitsnet beheren ›

ACM wijzigt en verlengt ontheffing GDS van Organon ›

ECX mag eigen elektriciteitsnet beheren ›