REDII – Renewable Energy Directive II

REDII klinkt als een game, maar staat voor Renewable Energy Directive II. Het is een Europese doelstelling om meer duurzaamheid te creëren. In 2016 publiceerde de EU al haar initiatief voor ‘Schone energie voor alle Europeanen’. Hieruit zijn een aantal wetsvoorstellen gekomen (anno 2018).

Omdat Europa het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen moest verhogen, stelt de oorspronkelijke richtlijn hernieuwbare energie (2009/28 / EG) een algemeen beleid vast voor de productie en promotie van energie uit hernieuwbare bronnen in de EU. Het vereist dat de EU tegen 2020 ten minste 20% van haar totale energiebehoefte met hernieuwbare energie vervult, om te worden bereikt door het behalen van individuele nationale doelstellingen. Alle EU-landen moeten er ook voor zorgen dat tegen 2020 ten minste 10% van hun transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen komt.

EU Science Hub

In december 2018 is de richtlijn in werking getreden als onderdeel van het pakket Schone energie voor alle Europeanen. De richtlijn verschuift het wettelijk kader naar 2030 en stelt een nieuw bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie voor de EU voor 2030 van ten minste 32% vast, met een clausule voor een mogelijke opwaartse herziening tegen 2023, en omvat maatregelen voor de verschillende sectoren om dit mogelijk te maken. De richtlijn is herschikt omdat het gewenste resultaat in 2020 niet is gehaald (of kon behaald worden)…

De meeste andere elementen in de nieuwe richtlijn moeten uiterlijk op 30 juni 2021 door de lidstaten in nationaal recht zijn omgezet, wanneer de oorspronkelijke richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen zal worden ingetrokken.

EU Science Hub

Er is dus werk aan de winkel om 30 juni 2021 te halen, eigenlijk had het al lang moeten gebeuren. Het behelst een klimaat plan voor de periode 2021/2030 om in 2030 aan de doelstellingen te kunnen voldoen. 9 jaar om actie te ondernemen voor een klimaat die nu al onder druk staat, neem de tijd.